Beste leden van de Pionier.

Zoals u zult begrijpen is het houden van de jaarvergadering op de gewone manier dit jaar een onmogelijkheid. Het bestuur heeft daarom het besluit moeten nemen om de jaarvergadering dit jaar niet door te laten gaan. Om toch de huishoudelijke zaken te kunnen afhandelen en het bestuur decharge te verlenen is het volgende besloten.

De jaarrekening en de begroting met toelichting staan hieronder in pdf evenals het verslag van de vorige vergadering.

Als u niet over een emailadres of internet beschikt worden de stukken thuisbezorgd.

Daarnaast worden er enkele vorstellen gedaan voor wijziging van het huishoudelijk reglement ten aanzien van bebouwing en het inkorten van de termijn om de tuin in orde te brengen na de tweede waarschuwing.

Volgens artikel 13 van het huishoudelijk reglement, wordt de maand dan ingekort tot 2 weken om de tuin op orde te brengen.

Voortaan mag ook op een 1 are tuin een schuurtje geplaatst.

De juiste tekst vindt u in het voorstel.

De leden kunnen tot 1 maart 2021 schriftelijk reageren op de voorstellen op (secretaris@vtvdepionier.nl) en op het adres de Taling 11 8251ND Dronten.

Als er geen reactie wordt gegeven gaan we er van uit dat men de stukken goedkeurt.

Afhankelijk van het aantal reacties en de inhoud daar van zal het bestuur bepalen of het noodzakelijk is wanneer dat weer mogelijk  weer een fysieke bijeenkomst te organiseren.

De geplande lezing  van mevrouw Duinisveld over biologisch tuinieren hopen we op een later moment in te halen.

De coördinator van complex de Munten C heeft zijn bestuurslidmaatschap beëindigd. Er is dus een vacature. Daarnaast is het de wens om het bij houden van de ledenadministratie door de penningmeester onder te brengen bij een andere functionaris. Die taak wil de heer Kleis er wel bij doen maar dan wil hij de taak van onderhoud afstoten.

Er is dus een vacature voor een bestuurslid technische zaken. Deze persoon is dan het aanspreekpunt  voor het onderhoud. Klachten over pompen komen dan bij hem of haar daar terecht zodat dan in overleg met de heren de Munnik en Vermaak  e naar een oplossing wordt gezocht.

De Vrijwilligersdagen worden komend seizoen gehouden op  zaterdag 24  april en zaterdag 18 september.

Rest mij nog het noemen van de namen van de leden die zijn overleden na de vorige jaarvergadering.
Het zijn de de heer Brink, de heer Bakker en de heer Hudenpohl.

Tot slot hoopt het bestuur weer op een mooie jaarvergadering 2022, dat zal een bijzondere worden want dan bestaan we 60 jaar.

Wij wensen u een goed en vooral gezond tuinjaar toe.

Namens het bestuur,
Wim Esselink

Beslispunten: 

Huishoudelijk Reglement

 •  Grootte van de opstallen
 •  Looptijd tweede waarschuwing inkorten met twee weken.
 •  Bebouwing (artikel 16 lid 1):
  – De gezamenlijk oppervlakte van de gebouwen en overkappingen mag per volkstuin ten hoogste 12 m²  bedragen;
  – De bouwhoogte van een gebouw of overkapping zal ten hoogste 3,00 m bedragen.
    Voor het overige blijft artikel 16 onverkort van kracht.
 •  Artikel13 lid 1: de tekst wordt:
   Na opnieuw in gebreke blijven volgt na 14 dagen nog een waarschuwing.

Vaststellen financiële stukken
Jaarrekening
Begroting inclusief huurverhoging van €2,50 per are
Verslag kascommissie
Benoeming lid kascommissie (aanmelden kan per e-mail of per post bij de secretaris)

Bestuursverkiezing
 – Aftredend (2e herverkiezing) en herkiesbaar: Dhr. W. Esselink en Dhr. H. Leijenaar
 – Aftredend (1e herverkiezing) en herkiesbaar Cees v/d Wel en niet herkiesbaar Arnold Bos

Namen van (tegen)kandidaten kunnen tot 48 uur voor aanvang van de vergadering worden ingeleverd bij het secretariaat; De Ontmoeting 50, 8253VD Dronten

Mededeling: aardappelen in 2021 telen op de B-strook.
(Alle tuinen zijn ingedeeld in drie stroken i.v.m. aardappelteelt. De A-strook is de strook waar het paaltje met nummer aanduiding van de tuin in de grond staat.)

Tags: