Beste leden van de Pionier.

Zoals u zult begrijpen is het houden van de jaarvergadering op de gewone manier voor het tweede jaar een onwenselijkheid/onmogelijkheid. Het bestuur heeft daarom ook dit jaar het besluit moeten nemen om de jaarvergadering niet door te laten gaan. Om toch de huishoudelijke zaken te kunnen afhandelen en het bestuur decharge te verlenen is het volgende besloten.

Vergaderstukken (pdf)

Als u niet over een emailadres of internet beschikt worden de stukken thuisbezorgd.

Daarnaast wordt er een voorstel gedaan voor wijziging van de huur en contributie. Voorstel tot verhoging van de huur met 2,50 Euro per are en een verhoging van de contributie met 2,50 Euro.

De leden kunnen tot 1 maart  2022 schriftelijk reageren op dit voorstel op (secretaris@vtvdepionier.nl) en op het adres de Taling 11 8251ND Dronten. Als er geen reactie wordt gegeven gaan we er van uit dat men het voorstel goedkeurt.

Vacatures
De vacature voor een contactpersoon op complex Munten C is nog niet ingevuld. Graag zien wij de melding van een kandidaat tegemoet. Daarnaast is het de wens om het bijhouden van de ledenadministratie door de penningmeester onder te brengen bij een andere functionaris. Die taak wil de heer Kleis er wel bij doen maar dan wil hij de taak van onderhoud afstoten.
Er is dus een vacature voor een bestuurslid technische zaken. Deze persoon is dan het aanspreekpunt  voor het onderhoud. Klachten over pompen komen dan bij hem of haar terecht zodat dan in overleg met de heren de Munnik en Vermaak naar een oplossing wordt gezocht.

De Vrijwilligers dag wordt komend seizoen gehouden op  zaterdag 23 april 2022. Over het invullen van de betrokkenheid van de leden wordt door het bestuur verder nagedacht. Als we weer fysiek bij elkaar kunnen komen willen we daarover met de leden van gedachten wisselen.

Het afgelopen jaar werd in hoge mate beheerst door corona. Op de tuin zelf heb je er gelukkig geen last van maar het bestuur zag zich genoodzaakt om ook enkele keren digitaal te vergaderen.

Ontmoetingsplek complex De Fazant
In het najaar is er door een aantal leden een vraag gesteld over de aanleg van een ontmoetingsplek op complex De Fazant. Er is een enquête gehouden onder de leden van de Fazant en een bijdrage aangevraagd en ontvangen vanuit Rabo Clubsupport. Nog niet alle gegevens voor het plan zijn binnen. Zodra dit het geval is, zal het bestuur de leden benaderen met een voorstel.

60-jarig jubileum
Aan het 60 jarig jubileum zal het bestuur op gepaste wijze via een verrassing voor alle leden aandacht besteden.

Rest mij nog het noemen van de namen van de leden die zijn overleden na de vorige jaarvergadering. Het zijn de heren Jaap Oostra, John de Ruijter, Jan Radstaat, Dies Sandee, Dick Baars en Gerard Nobel.

Tot slot hoopt het bestuur weer op een mooie jaarvergadering 2023.
Wij wensen u een goed en vooral gezond tuinjaar toe.

Namens het bestuur,
Wim Esselink
 

Besluitpunten:

Vaststellen financiële stukken
Jaarrekening
Begroting inclusief huurverhoging van € 2,50 per are en € 2,50 contributie.
Verslag kascommissie
Benoeming lid kascommissie 

Bestuursverkiezing                                                                                                        
Leo v/d Pligt (2e herverkiezing) en herkiesbaar
Luc Griffioen (1e herverkiezing) en herkiesbaar
Kor Dillen (aftredend en niet herkiesbaar)

Voorgedragen: Dhr. Peter Hermelink Coördinator De Fazant.

Namen van tegenkandidaten kunnen voor 15 februari worden ingeleverd bij het secretariaat, De Ontmoeting 50, 8253 VD, Dronten. (secretaris@vtvdepionier.nl)

Mededeling: aardappelen in 2022 telen op de C-strook.
(Alle tuinen zijn ingedeeld in drie stroken i.v.m. aardappelteelt. De A-strook is de strook waar het paaltje met nummer aanduiding van de tuin in de grond staat.)

Tags: