UITNODIGING ALV 2024 VOOR LEDEN

62e ledenvergadering van Volkstuinvereniging “de Pionier”

De vergadering zal worden gehouden op dinsdag 13  februari 2024 in de grote zaal van

kerk/zalencentrum “Open Hof”, De Zuid 2, 8251 BH Dronten.

Aanvang vergadering: 20.00 uur, vanaf 19.30 uur staat de koffie klaar.

Mededelingen: 
De planning is dat er morgenmiddag 25 februari (donderdag) een vracht runderpotstalmest wordt gebracht op Munten B. Er zijn kosten verbonden aan deze mest, we laten het aan onze leden over om zelf te bepalen wat zij over hebben voor die mest.

Aardappelen in 2024 telen op de B-strook.
(Alle tuinen zijn ingedeeld in drie stroken i.v.m. de aardappelteelt  De A-strook is de strook waar het paaltje met nummer aanduiding van de tuin in de grond staat.)

Kortingspas De Groot diervoeders. Tegen inlevering van uw oude verlopen pas, kunt u op de ledenvergadering een nieuwe ontvangen, die korting geeft van 10% op diverse tuinartikelen.

Vacatures: De vereniging zoekt per direct twee contactpersonen/bestuursleden voor de complexen B en C. Ook is de vereniging op zoek naar een contactpersoon/bestuurslid voor het beheer van de gereedschapsschuur en bestuurstaak. De kascommissie moet dit jaar aangevuld worden met een nieuw lid. Voor de invulling van de vacatures kunt u contact opnemen met het secretariaat. (Hidde Leijenaar, email: hmmmley@solcon.nl)

Incasso bijdrage 2024
Naast de uitnodiging voor de Algemene Leden Vergadering ontvangt u ook deze vooraankondiging, omdat u een incasso-machtiging heeft afgegeven aan Volkstuinvereniging De Pionier t.b.v. betaling van de jaarlijkse contributie, huur en een waarborgsom in het geval van een nieuw lidmaatschap.
We melden u, dat we eind februari 2024 na de Algemene Leden Vergadering dit bedrag afschrijven van het door u opgegeven bankrekeningnummer voor de donatie van 2024. Wij gebruiken hierbij uw lidmaatschapsnummer en het toegekende machtigingskenmerk.
Mocht het bankrekeningnummer niet meer kloppen wilt u dan het wijzigingsformulier van de website met de nieuwe gegevens invullen en mailen naar  penningmeester@vtvdepionier.nl ?
Alvast bedankt voor uw medewerking. 

AGENDA LEDENVERGADERING 13 FEBRUARI 2024
 1. Opening en welkomstwoord door de voorzitter de heer W. Esselink
 1. Verslag 61e jaarvergadering d.d. 14 februari 2023. (zie bijlage)
 1. Jaarverslag 2023 (met o.a. tuinkeuring nieuwe stijl) en aandachtspunten 2024
 1. Bestuursverkiezing:
  Aftredend en niet herkiesbaar Wim Esselink, Hidde Leijenaar en afgetreden Diederic Kraak. Aftredend (2e herverkiezing) en herkiesbaar Cees van der Wel. Voorgedragen: Mw. Nadine Buitenhuis-Paquay.(secretariaat) en Mw. Marijn Vermeulen (interim voorzitter). Namen van (tegen)kandidaten kunnen tot 48 uur voor aanvang van de vergadering worden ingeleverd bij het secretariaat, De Ontmoeting 50 (secretaris@vtvdepionier.nl)
 1. Financieel jaarverslag 2023, penningmeester Luc Griffioen (zie bijlage A en bijlage B op website)
 1. Verslag kascommissie, Dhr. P. Mom en Dhr. A. Riepma. Reserve lid: Dhr. J. Vermeer.
 1. Begroting 2024, penningmeester Luc Grifioen. (zie bijlage) Voorstel huurverhoging met 7.50 Euro per are (oplopende kosten, leegstand) en verhoging waarborgsom met 20 Euro tot 100 Euro.
 1. Beschikking/Begroting/Plan betreffende Ontmoetingstuin complex De Fazant.
 1.  Rondvraag.
 1. Pauze met verloting.(met dank aan Welkoop, Fa. De Groot en Carel Bouma)
 1. Spreker. Dhr. Jan J.C. Saal met als titel “Biologisch tuinieren”.

  Biologische landbouw wordt steeds belangrijker. We kennen allemaal de problemen met stikstof, maar niet iedereen beseft dat kunstmest voornamelijk uit stikstof bestaat. In de biologische landbouw wordt geen kunstmest gebruikt. We kennen ook de problemen met de biodiversiteit en met het teruglopen van aantallen en soorten insecten. In de biologische landbouw worden geen insecticiden gebruikt. Maar kun je dan wel telen zonder deze middelen? Talloze biologisch-dynamische en biologisch telende boeren bewijzen al jaren dat dat mogelijk is. Op de jaarvergadering van De Pionier zal ik hier verder op ingaan. Biologisch tuinieren is zeker mogelijk en ook gewenst.

 1. Sluiting.
Tags: