VERSLAG 61e Jaarvergadering 14 februari 2023

1. Opening 
Onze voorzitter heet iedereen welkom op de 61e jaarvergadering van de Pionier.
Afwezig met kennisgeving: Henriet Jansen, Laura Huis, Pau Gouloze, Aad v.d. Akker en Thijmen
Huiskamp.
Een speciaal welkom voor Marlies Zwanenburg en Nellie Philipsen. Zij gaan in op de visie van de eventueel te realiseren ontmoetingsplaats complex “De Fazant”.
De voorzitter vraagt een moment om stil te staan bij de leden die de afgelopen drie jaar zijn overleden:
Mw. M. Potjewijd, Jaap Oostra, John de Ruijter, Jan Radstaat, Dies Sandee, Dick Baars en Gerard Nobel.

2. Digitale jaarverslagen van februari 2021 en 2022. De voorzitter stelt de verslagen vast onder dankzegging aan de secretaris. (zie bijlage A en bijlage B van de agenda)
Dhr. Luehof vraagt naar de data van de vrijwilligersdagen. Deze zijn gestopt i.v.m. de geringe belangstelling.
Er zijn wel zorgen over de inzet van vrijwilligers.

3. Jaarverslag 2022 en aandachtspunten 2023.
In bijlage C (aandachtspunten 2023) klinkt de zorg van het bestuur door over het functioneren van de vereniging. In de loop der jaren heeft nm. een verschuiving plaats gevonden van productie tuinieren naar recreatief tuinieren. Deze verschuiving zorgt voor conflicten tussen de leden en tussen de leden en het bestuur. Criteria blijft altijd: bezorg de ander geen overlast.
Het bestuur heeft daarom besloten regelmatig en gestructureerd tuinonderhoud te organiseren.
De coördinator van het complex zoekt leden die samen met de coördinator het onderhoudsniveau beoordelen aan de hand van vooraf vastgestelde criteria.

Voor de Keuringscommissie hebben de volgende personen zich gemeld.
Complex “De Fazant”: C. Dillen, A. de Munnik en B.A. v.d. Kolk
Complex De Munten: D. Gommer (B) E. Veen (A) S.Siderius (A) M. Klok-Schutter (A) Landmaten: Thijmen Huiskamp.
Ook ontstaat een probleem bij het verlaten van de tuin, waarbij achteraf achterstallig onderhoud gepleegd moet worden. Dit brengt voor de vereniging extra kosten met zich mee. Het bestuur heeft besloten een vrijwilligers poule op te zetten, die tegen een vrijwilligersvergoeding het bestuur ondersteunt in achterstallig tuinonderhoud.
Onderhoudsploeg: A. de Munnik, D. Luehof, W. de Ridder, P. Zwijnenburg, E. Veen. (zie ook bijlage C van de agenda)

Vraag over criteria tuinkeuringscommissie. Belangrijkste criterium is dat je je buurman geen overlast bezorgt. (zie ook Huishoudelijk Reglement artikel 11 lid 2)
Dhr. Wassink vraagt wat ongewenste onkruid soorten zijn. ( Zie op de site van VTV “” De Pionier”.)
P. Zwijnenburg merkt op dat de tuinder ook een verantwoordelijkheid heeft t.a.v. het onderhoud van zijn /haar tuin.
Dhr. Vroom: nieuwe leden kunnen het eerste jaar maximaal 1 are huren. Dhr. Wassink is bereid nieuwe tuinders te adviseren bij de opzet van een groentetuin. Dhr. E. Veen merkt op dat bessenstruiken vaak te dicht langs het pad staan. Het onderdrukken van onkruid kan ook door de grond te bedekken met zwarte plastic. D. Luehof vraagt op welke datum bij opzegging de tuin schoon opgeleverd moet worden. Een december is gewijzigd in een januari, als onderdeel van de controle cyclus.

4. Bestuursverkiezing Voorgedragen wordt Dhr. Diederik Kraak. (mede-coördinator Munten B) Er zijn geen namen van tegenkandidaten binnengekomen. De vergadering stemt middels een applaus in met de verkiezing.
Aftredend en herkiesbaar Johan Kleis en Joyce Span. De vergadering stemt in met de herverkiezing.

5. Huishoudelijk Reglement
De vergadering stemt in met een wijziging van artikel 11 lid 2 en artikel 13. (zie bijlage D van de agenda)
Tussen de en niet moet tuinen staan.

6. Financieel jaarverslag 2022, penningmeester Dhr. L. Griffioen.
(zie bijlage E van de agenda)
P. Zwijnenburg vraagt dwang naar bij het niet schoon opleveren bij opzeggen van de tuin.

7. Verslag kascommissie
De kascommissie, bij monde van Dhr. J. Vermeer, verklaart dat de controle heeft plaatsgevonden. Deze was prima in orde en is een goede weergave van de inkomsten en uitgaven. De kascommissie adviseert de vergadering het bestuur decharge te verlenen, wat middels een applaus wordt bevestigd.
Dhr. Pi. Mom en Dhr. Al. Riepma vormen de leden van de nieuwe kascommissie. Dhr. J. Vermeer wordt het nieuwe reserve lid.

8. Begroting 2023, penningmeester Dhr. L. Griffioen.
(zie bijlage F van de agenda) De voorzitter bedankt de penningmeester voor de punten 6,7 en 8 onder applaus van de leden.

9. Rondvraag
Dhr. Luehof: het toegangshek Munten A moet nog gerepareerd worden.
In aardbeien is afgelopen jaar Anthracnose geconstateerd bij het ras Lombada. Gevoeligheid voor deze schimmel aantasting is afhankelijk van het ras. De meeste infecties gebeuren op de vruchten, maar de schimmel kan ook groeien en infecteren op de verschillende andere delen van de plant.
De voorzitter benadrukt nogmaals dat bovenstaande ervaringen een waardevolle aanvulling kunnen zijn op de website.
Fa. De Groot geeft ook dit seizoen 10% korting op de aankoop van zaden, pootgoed, potgrond en tuingereedschap.
Er is nog ruimte op De Munten om een tuin te huren.

10. Pauze met verloting
Hiermee eindigt het officiële deel van de vergadering. Tijdens de pauze vindt er nog een verloting plaats, mede mogelijk gemaakt door Welkoop, Fa. de Groot en Carel Bouma, biologisch poot-en plantgoed.

11. Lezing
Na de pauze geven Marlies Zwanenburg en Nellie Philipsen hun visie (zie ook bijlage G van de agenda) op een eventueel te realiseren ontmoetingsplek op het complex “De Fazant”.

Hoe kunnen we leden die fysiek afscheid moeten nemen van hun tuin toch elkaar nog kunnen ontmoeten? Naast het maken van een centrale plek omvat het project het vergroten van de toegang tot het complex, een afrastering aanbrengen rondom het complex en de interne voetpaden renoveren.

De provincie heeft een subsidie toegekend van 24,675 Euro op voorwaarde dat de gemeente ook een financiële bijdrage toezegt. Uit nader onderzoek door de gemeente is helaas (vooralsnog) geen budget gevonden om de cofinanciering te dekken. Het bestuur is opzoek het resterende bedrag bij derden gefinancierd te krijgen.

De vergadering geeft het bestuur mandaat om het plan verder te ontwikkelen, eventueel in afgeslankte vorm i.v.m. de financiering en de gelden van de RABO Clubsupport voor dit plan op de balans te reserveren.

Tags: